Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Miejsce laserów w dermatologii i medycynie estetycznej (I)

Miejsce laserów w dermatologii i medycynie
estetycznej

nr
4(17) Listopad-Styczeń 2006

Miejsce laserów w dermatologii
i medycynie estetycznej

Dermatologia i medycyna estetyczna to dwie dziedziny, w
których lasery nisko- i wysokoenergetyczne sš bardzo często
stosowane, a efekty leczenia można łatwo zaobserwować. Wykorzystujemy
tu szeroki zakres działania terapeutycznego laserów: od
czysto jakoœciowego (biostymulacja - efekt biochemiczny) do działania
iloœciowego (efekty odwracalne i nieodwracalne - chirurgia laserowa).
Odpowiednia aplikacja promieniowania elektromagnetycznego - od zakresu
widzialnego (np. laser kadmowy, helowo-neonowy, argonowy, KTP) do
dalekiej podczerwieni (np. laser CO2) pozwalajš na terapię zmian typu
pigmentacyjnego, naczyniowego, łago-dnych i złoœliwych
nowotworów skóry oraz efektów
starzenia się skóry.

Przeciwwskazania do wykonywania naœwietlań laserowych w dermatologii i
medycynie estetycznej to m.in.: choroba nowotworowa, przyjmowanie
leków œwiatłouczulajšcych, infekcyjne zmiany
skórne.

Lasery stosowane w medycynie to urzšdzenia, których
odpowiednie zastosowanie daje pacjentowi maksimum bezpieczeństwa i
pozwala uzyskać doskonałe efekty terapeuty-czne.

Lasers in dermatology and aesthetic
medicine

Dermatology and aesthetic medicine are two domains, where low- and
high-energy lasers are used very often and effects of treatment are
very easy to observe. We exploit wide range of laser’s
therapeutical activity: from only qualitative effects (biostimulation -
biochemical effect) to quantitative effects (reversible and
non-reversible results - laser sur-gery). Suitable application of
electromagnetic radiation - from visible band (for example: cadmium
laser, helium-neon laser, argon laser, KTP laser) to far infrared
radiation (for example: carbon dioxide laser) - permit to treat
pigmental and vascular changes, benign and malign skin neoplasms and
also senile skin changes.

Contraindications for laser irradiations in dermatology and aesthetic
medicine they’re also limitations of use lasers in these
disciplines, for example: neoplastic diseases, use photosensitizing
drugs, infectious skin changes.

Medical lasers are devices, which adequately used give patient maximum
safety and allow to get excellent therapeutical effects.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku