Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Fitosterole i ich aktywność terapeutyczno-kosmetyczna

Fitosterole i ich aktywnoœć terapeutyczno-kosmetyczna

nr
4(17) Listopad-Styczeń 2006

Fitosterole i ich aktywnoœć
terapeutyczno-kosmetyczna

Słowa kluczowe: fitosterole, cholesterol, steroidy, aktywnoœć
terapeutyczna, aktywnoœć kosmetyczna, hipercholesterolemia, DHEA

Fitosterole to grupa zwišzków chemicznych, które
sš alkoholowymi pochodnymi cyklopentanoperhydrofenantrenu i stanowiš
bardzo ważny składnik œcian komórkowych roœlin, zwierzšt i
mikroorganizmów. Najczęœciej występujšce w organizmach
roœlinnych fitosterole to: sitosterol, kampesterol, stigmasterol,
brassikasterol i spinasterol, podczas gdy cholesterol jest
głównym sterolem komórek zwierzęcych. Roœlinne
oraz zwierzęce sterole sš bezpoœrednimi prekursorami biosyntezy
różnych grup steroidów (np.
estrogenów, androgenów,
kortykosteroidów, ekdysonów i
fitoekdysonów). Najczęœciej stymulujš wzrost i
rozwój, procesy fizjologiczne oraz metaboliczne. Steroidy
wpływajš również na przebieg procesów
morfogenetycznych, sterole natomiast sš ważnym składnikiem błon
cytoplazmatycznych, zaangażowanym w transport aktywny
metabolitów, jak również w utrzymanie
przepuszczalnoœci i plastycznoœci membran. Fitosterole majš
również właœciwoœci terapeutyczne - aktywujš procesy
immunologiczne w ludzkim organizmie oraz działajš przeciwzapalnie i
antyalergicznie. Te rodzaje ich działania sš najczęœciej wykorzystywane
w nowoczesnej medycynie i kosmetyce.

Phytosterols and their therapeutical and
cosmetical activity

Key words: phytosterols, cholesterol, steroids, therapeutical activity,
cosmetical activity, hypercholesterolemia, DHEA

Phytosterols represent a group of compounds that are alcoholic
derivatives of cyclopentanoperhydrophenanthrene and are an essential
constituent of cell membranes in animals, plants and microorganisms.
Phytosterols are produced by plants, with sitosterol, campesterol,
stigmasterol, brassicasterol and spinasterol being most common, whereas
cholesterol is the main sterol of mammalian cells. Plant and animal
sterols are direct precursors in different groups of steroids
biosynthesis (e.g.: estro- and androgens, corticosteroids, ecdysones,
phytoecdysones). Most often they stimulate growth, de-velopment and
physiological and metabolic processes. Steroids affect also the
morphoge-netic processes, sterols are important constituents of
cytomembrane structures, involved in active transport of metabolites,
as well as in maintaining the permeability and plasticity of the
membranes. Phytosterols also have therapeutic properties - they
activate immunological processes in human body and they act
anti-inflammatory and antialergic. That is why they are more often used
in modern medicine and cosmetics.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku