Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zastosowanie masażu w terapii cellulite i w modelowaniu sylwetki – różnicowanie metod  –

Zastosowanie masażu w terapii cellulite i w modelowaniu
sylwetki - różnicowanie metod

nr
3(16) Sierpień-PaŸdziernik 2006

Zastosowanie masażu w terapii cellulite i
w modelowaniu sylwetki - różnicowanie metod

Autorzy artykułu przedstawiajš podstawowe różnice dotyczšce
wykonywania masażu w zależnoœci od tego, czy ma się do czynienia z
cellulite, lokalnym nadmiarem tkanki tłuszczowej lub z tzw.
pseudocellulite. Wskazujš także na potrzebę bezpoœredniej
współpracy różnych œrodowisk medycznych w
profilaktyce i leczeniu omawianego schorzenia. Artykuł zawiera m.in.
uwagi zarejestrowane podczas trwania 5-letniego projektu
„Kliniczne zastosowanie masażu w medycynie
estetycznej”.

Use of massage in cellulite therapy and
modelling of silhouette - differentiation between methods

In this article authors present the basic differences regarding
performance of the massage depending on the indicative disease, i.e.
whether it is cellulite, localised excess of adipose tissue or so
called pseudocellulite. They also point to the need for the direct
cooperation of various medical professions in the prophylaxis and
treatment of the disease discussed. The article contains i.a.
considerations recorded during the course of five years project
„Clinical employment of massage in aesthetic
medicine”.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku