Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Uwagi na temat zastosowania roztworu fosfatydylocholiny i dezoksycholanu sodu w medycynie estetycznej –

Uwagi na temat zastosowania roztworu fosfatydylocholiny
i dezoksycholanu sodu w medycynie estetycznej

nr
3(16) Sierpień-PaŸdziernik 2006

Uwagi na temat zastosowania roztworu
fosfatydylocholiny i dezoksycholanu sodu w medycynie estetycznej

Słowa kluczowe: fosfatydylocholina, cellulite, mezoterapia,
intralipoterapia, tkanka tłuszczowa, lokalny nadmiar tkanki tłuszczowej

Rosnšce zainteresowanie użyciem roztworów fosfatydylocholiny
i dezoksycholanu sodu (phosphatidylcholine i sodium deoxycholate) w
celu zmniejszania miejscowych nadmiarów tkanki tłuszczowej
skłoniło autora do bliższego przyjrzenia się, spotykanym w
piœmiennictwie, niekonsekwencjom i różnicom
terminologicznym. Autor postuluje ujednolicenie terminologii,
zdefiniowanie wskazań do zabiegów oraz bardziej precyzyjne
okreœlenie sposobów infiltracji i specyfiki działania leku w
tkance tłuszczowej.

Comments regarding a practical usage of
phosphatidylocholine and sodium deoxycholate in aesthetic medicine

Key words: phosphatidylocholine, cellulite, mesotherapy,
intralipotherapy, adipose tissue, local excess of adipose tissue

Growing interest regarding a practical usage of phosphatidylocholine
and nitrium deoxycholate to decrease a local excess of adipose tissue
induced an author to closer analysis of unconsequences and
terminological differences existing in literature. Author suggests a
standardization of terminology, a definition of therapeutical
indications and more specific description of methods of infiltration
and specific action of medicine in adipose tissue.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku