Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Wolumetryczne odmładzanie twarzy z użyciem preparatu kwasu hialuronowego. Doniesienie wstępne

Wolumetryczne odmładzanie twarzy z użyciem preparatu
kwasu hialuronowego. Doniesienie wstępne

nr
3(16) Sierpień-PaŸdziernik 2006

Wolumetryczne odmładzanie twarzy z użyciem
preparatu kwasu hialuronowego. Doniesienie wstępne

Słowa kluczowe: wolumetria, lipoatrofia w obrębie twarzy, odmładzanie
wolumetryczne, kwas hialuronowy

Autor krótko podsumowuje wiedzę na temat utraty objętoœci w
obrębie twarzy i sposobów jej przywracania oraz nowoczesnych
wypełniaczy biokompatybilnych. Celem pracy było sprawdzenie
przydatnoœci preparatu kwasu hialuronowego Voluma Corneal¨ w
przywracaniu objętoœci twarzy. Autor przedstawia stosowane techniki
zabiegowe i uzyskane efekty u 18 pacjentów. Okres obserwacji
wynosił 6 miesięcy. Wstępne wyniki sš w sposób oczywisty
znaczšce, badany preparat kwasu hialuronowego może być skuteczny w
powiększaniu objętoœci, a dalsze badania długoterminowe umożliwiš
dokładniejszš ocenę jego trwałoœci i tolerancji.

Volumetric rejuvenation of the face using
hyaluronic acid. Preliminary examination

Key words: volumetry, lipoatrophy in region of the face, volumetric
rejuvenation, hyaluronic acid

The author is shortly underlining a know-ledge regarding a loss of
volume in facial region and methods restoring it as well as modern
biocompatibile fillers. A purpose of this work was to confirm a
usefulness of hyaluronic acid Voluma Corneal¨ in resto-ring a
volume of the face. Author is presen-ting some medical procedures and
results among 18 patients. Follow-up period was 6 months. Preliminary
results are significant and hyaluronic acid can be effective in
increasing of volume. Further research will enable more detailed
valuation of its tole-rance and durability.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku