Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Mechanizmy odporności u ludzi a wolne rodniki –

Mechanizmy odpornoœci u ludzi a wolne rodniki

nr
3(16) Sierpień-PaŸdziernik 2006

Mechanizmy odpornoœci u ludzi a wolne
rodniki

Słowa kluczowe: wolne rodniki, antyoksydanty, anty-oksy-witaminy,
apoptoza, stres oksydacyjny, tachyfilaksja, schorzenia przewlekłe

Rola wolnych rodników w procesach przemiany materii została
odkryta stosunkowo niedawno. Sš one elementami odgrywajšcymi pozytywnš
i negatywnš rolę w organizmie ssaka. Negatywna - polega na niszczeniu
mechanizmów obrony nieswoistej gospodarza i dopuszczaniu do
powstawania warunków sprzyjajšcych rozwojowi schorzeń
ostrych i przewlekłych. Obrona natywna, zwłaszcza inhibitory wirusowe i
kaskada interferonowa, sš niszczone we wczesnych fazach ostrych
schorzeń o podłożu zakaŸnym, toksycznym lub na skutek działania
czynników œrodowiskowych. Drugi rodzaj schorzeń, w
którym wolne rodniki odgrywajš ważnš role to schorzenia o
charakterze degeneracyjnym.

Większoœć antyoksydantów nie jest produkowana w organizmie i
musi być dostarczana wraz z pożywieniem. Rozróżniamy trzy
ich typy: hamujšce powstawanie wolnych rodników,
neutralizujšce wolne rodniki oraz zwišzki zwane
„chaperonami”, kontrolujšce procesy oksydacyjne
wewnštrz komórki.

Dzięki zastosowaniu antyoksydantów ostre procesy zakaŸne
mogš kończyć się na etapie zakażenia bezobjawowego lub być znacznie
ograniczone, dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzenia gospodarza.
Zrozumienie tych procesów jest szczególnie
istotne dla skutecznego zapobiegania i zwalczania przewlekłych i
ostrych schorzeń oraz stawarza nowš szansę na przedłużenie życia
osobnika.

Defence system at human beings and free
radicals

Key words: free radicals, antioxidants, anti-oxy-vitamins, oxidative
stress, apoptosis, tachyphylaxis, chronic human diseases

The influence of the free radicals on host metabolism was discovered
recently. In living organism free radicals (FR) play controversial
part. To the negative properties of FR belong it ability to damage the
non specific defense systems while the invading microorganism has an
open route to initiate variety of damaging processes. Innate defense
systems, particularly the Inhibitory barrier and Interferon cascade
when damaged during early stages of infection, permit appearance of the
toxic reactions. FR play also a pivotal part in the initiation and
continuation degenerative diseases.

Majority of anti oxidants are made outside the body therefore has to be
supplied together with the food. Among the antioxidants recognized are
three subtypes: that inhibits FR production, neutralizing existing FR
and those that control cellular metabolism limiting FR production.
Combination of those antioxidants form condition for termination the
early stages of infection at the phase of sub clinical symptoms or
delayed development that specific defenses will be involved and
terminate infection. Understanding in depth the innate defense system
is important because its modulation permits to combat developing
infections and it gives a chance to lenghten individual’s
life.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku