Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Skuteczność (2%) hydrochinonu w porównaniu z tretynoiną (0,025%) jako wspomagających środków stosowanych zewnętrznie w peelingu chemicznym u pacjentów z ostudą –

Skutecznoœć hydrochinonu (2%) w porównaniu z
tretynoinš (0,025%) jako wspomagajšcych œrodków stosowanych
zewnętrznie w peelingu chemicznym u pacjentów z ostudš

nr
2(15) Maj-Lipiec 2006

Skutecznoœć hydrochinonu (2%) w
porównaniu z tretynoinš (0,025%) jako wspomagajšcych
œrodków stosowanych zewnętrznie w peelingu chemicznym u
pacjentów z ostudš

W ostatnich latach peelingi chemiczne sš coraz bardziej popularne w
leczeniu ostudy. Jednak często występujšcymi objawami ubocznymi po
peelingach sš przebarwienia, zwłaszcza u osób z ciemnš
karnacjš. Rola ww. œrodków w zapobieganiu tego rodzaju
powikłaniom nie została dokładnie okreœlona. Dlatego przebadaliœmy
efekty stosowania hydrochinonu w porównaniu z tretynoinš
jako czynników minimalizujšcych występowanie wspomnianych
objawów ubocznych, w podwójnie œlepym,
randomizowanym badaniu klinicznym, w którym wzięło udział 50
pacjentów z ostudš.

Pacjentów podzielono na dwie grupy, I i II, osoby z tych
grup posiadały podobne fototypy skóry oraz rodzaj i
nasilenie ostudy. Pacjenci z grupy I byli leczeni 2% hydrochinonem, z
grupy II - 0,025% tretynoinš. Œrodki aplikowano raz dziennie (na noc),
przez 2 tygodnie przed planowanym peelingiem z użyciem kwasu
trójchlorooctowego. Następnie u wszystkich
pacjentów wykonywano peelingi z użyciem TCA: przez 12
tygodni, w odstępach dwutygodniowych, a następnie przez kolejne 12
tygodni (okres follow-up) w odstępach miesięcznych. W okresie follow-up
pacjenci byli zobowišzani do używania kremu z filtrem UV wyższym niż 15
oraz zaleconego badanego preparatu. Ostatniej oceny dokonano po 6
miesišcach - objęła ona indywidualne odczucia pacjentów,
badanie kliniczne przez lekarza oraz analizę fotograficznš.

Ogółem w badaniu uczestniczyło 50 osób (25 w
każdej grupie). Dominował IV typ skóry, według Fitzpatricka
(56%), oraz mieszany typ ostudy (44%). Ostateczne wyniki po 12
tygodniach były porównywalne w obu grupach, jednak znaczšce
różnice obserwowa-no w okresie follow-up. W grupie I
uzyskano dalszš poprawę w 24% przypadków, a pogorszenie u
28%, zaœ w II grupie - poprawę u 16% i pogorszenie u 40%
pacjentów.

Hydrochinon jest skuteczniejszy niż tretynoina w utrzymaniu
efektów uzyskanych dzięki peelingom i zmniejsza
częstotliwoœć odczynowych przebarwień po peelingach.

Efficacy of Hydroquinone (2%) Versus Tretinoin
(0.025%) as Adjunct Topical Agents for Chemical Peeling in Patients of
Melasma

In recent years, chemical peels have become increasingly popular in the
treatment of melasma. However, postpeel hyperpigmentation is a
frequently encountered side effect, especially in dark-skinned
individuals. The role of priming agents is preventing this complication
has not been adequately evaluated. Hence, we studied the effect of
hydroqui-none versus tretinoin as priming agents in minimizing the
incidence of this side effect in a double-blind, randomized clinical
trial of 50 patients with melasma.

Of a total of 50 patients, 25 patients each with a similar skin
phototype, the nature and severity of melasma were assigned to groups I
and II. The patients were primed with 2% hydroquinone in group I, and
in group II with 0.025% tretinoin once daily (night time) 2 weeks
before starting trichloroacetic acid peels. Subsequently, all of them
received trichloroacetic acid peels at intervals of 2 weeks for 12
weeks, followed by monthly peels for next 12 weeks during the follow-up
period. Patients continued to use a sunscreen with an SPF of greater
than 15 and the recommended priming agent during the follow-up. Final
assessment was made at 6 months, based on the impression of the
patients, clinical examination by the physician, and photographic
analysis.

A total of 50 patients (25 in each group) participated in the study.
The predominant Fitzpatrick skin type observed among them was type IV
(56%), and type of melasma was mixed (44%). The final results at 12
weeks were comparable in two groups. However, a significant difference
was seen in two groups  during the follow-up period, with
continued improvement in 24% and worsening in 28% of patients in group
I and continued impro-vement in only 16% and worsening in 40% in group
II patients.

Hydroquinone is superior to tretinoin as a priming agent in maintaining
the results achieved with peels and in decreasing the incidence of
postpeel reactive hyperpigmentation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku