Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Hydroksykwasy w kosmetyce i terapii – ze szczególnym uwzględnieniem fenolokwasów –

Hydroksykwasy w kosmetyce i terapii – ze
szczególnym uwzględnieniem fenolokwasów

nr
4(13) Listopad 2005-Styczeń 2006

Hydroksykwasy w kosmetyce i terapii – ze
szczególnym uwzględnieniem fenolokwasów

Słowa kluczowe: hydroksykwasy, fenolokwasy, kwas salicylowy, kwas
migdałowy, kwas rozmarynowy, kosmetyka, terapia, peeling, złuszczanie

Działanie konserwujšce lub terapeutyczne hydroksykwasów
organicznych jest znane od dawna. Powstaje coraz więcej prac
badawczych, majšcych na celu okreœlenie pozytywnych efektów
używania alfa-hydroksykwasów (AHA),
beta-hydroksykwasów (BHA) i polihydroksykwasów
(PHA) w pielęgnacji skóry. Najczęœciej stosowanymi zabiegami
rewitalizujšcymi, zmniejszajšcymi oznaki starzenia się naturalnego i
posłonecznego skóry sš peelingi chemiczne.

Polihydroksykwasy tworzš nowš generację hydroksykwasów, z
których najpopularniejsze to: glukonolakton,
glukoheptanolakton i kwas laktobionowy. Ich łagodne działanie na
skórę jest wynikiem budowy chemicznej czšsteczek, majšcych
większe rozmiary i kilka grup hydroksylowych.

Fenolokwasy o szczególnym znaczeniu w kosmetyce i terapii to
pochodne kwasu benzoesowego i cynamonowego: kwas salicylowy, migdałowy,
rozmarynowy, kumarynowy, kawowy, gallusowy, cykoriowy i inne. Kwasy te
odgrywajš ważnš rolę jako składniki biologicznie czynne wielu
roœlinnych surowców leczniczych. Bardzo często
współdziałajš z głównymi składnikami roœlin. Były
stosowane w kosmetyce i dermatologii często i od bardzo dawna, np. kwas
salicylowy i galusowy. Preparaty z kwasami fenolowymi aktywujš proces
złuszczania naskórka i jednoczeœnie zapobiegajš starzeniu.
Zakres ich działania jest bardzo szeroki. Kwas salicylowy jest
zaliczany do fenolokwasów i pospolicie występuje w roœlinach
naczyniowych jako pochodne estrowe, wolny SA, rzadziej jako glikozydy i
formy zapasowe. W terapii stosowany jest głównie salicylan
metylu i salicylan acetylu, które majš właœciwoœci
przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgoršczkowe,
przeciwreumatyczne, napotne oraz wpływajš na krzepnięcie krwi.
Zastosowanie kwasu salicylowego i jego pochodnych w kosmetyce warunkujš
jego właœciwoœci keratolityczne, bakteriostatyczne, przeciwgrzybicze i
pochłaniajšce promieniowanie UV. Kwas salicylowy jest stosowany jako
konserwant, składnik filtrów UV oraz czynnik antyseptyczny i
keratolityczny. Wchodzi w skład roztworu Jessnera. Jest używany do
peelingów dermatologicznych. Łagodzi uszkodzenia
skóry wywołane przez nadmiar UV, ma szerokie zastosowanie w
zmniejszaniu suchoœci skóry, tršdziku, znamion starczych,
keratoz, brodawek i zmarszczek. Dla pewnej grupy osób
stosowanie kwasu salicylowego i jego pochodnych może być szkodliwe lub
nawet niebezpieczne ze względu na możliwoœć wystšpienia alergii.

Kwas migdałowy naturalnie występuje w migdałach. Swoje możliwoœci
terapeutyczne zawdzięcza budowie czšsteczki. Nie powoduje podrażnienia
i zaczerwienienia skóry, jest bardzo efektywny w działaniu
kosmetycznym i terapeutycznym. Peelingi tym kwasem pozwalajš uzyskać
poprawę stanu skóry z tršdzikiem, zmarszczkami, piegami i
ostudš. Kwas rozmarynowy jest naturalnym czynnikiem przeciwzapalnym,
izolowanym z roœlin wyższych. Zawierajšce go surowce roœlinne stosowane
sš w terapii i profilaktyce niektórych chorób.
Kwas ten stabilizuje błony biologiczne, chroni przed nadmiarem UV,
wolnymi rodnikami, ma działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i
przeciwbakteryjne. Jest też niespecyficznym inhibitorem wielu
enzymów. Dobrze wchłania się z powierzchni skóry.
Właœciwoœci te sugerujš, że może wpływać na funkcję ochronnš warstwy
rogowej naskórka oraz zapobiegać podrażnieniom
skóry i jej starzeniu się. Antyseptyczne właœciwoœci kwasu
wynikajš z obecnoœci podwójnego wišzania w łańcuchu
alifatycznym i jego polifenolowej struktury.

Polifenole roœlinne minimalizujš ryzyko wystšpienia
nowotworów.

Wzrasta liczba badań majšcych na celu okreœlenie możliwych zastosowań
kwasu m-digalusowego, cykoriowego i pochodnych kwasu cynamonowego.
Wykorzystywane sš one jako składniki filtrów UV, substancje
zapachowe, a także na skórę, ze względu na ich właœciwoœci
stymulujšce i przeciwzapalne.

Hydroxyacids in cosmetics and therapy with
particular regard to phenoloacids

Key words: hydroxyacids, phenolic acids, salicylic acid, mandelic acid,
rosmarinic acid, cosmetic, therapy, peeling, exfoliation

Preservative or therapeutic action of organic hydroxyacids is known for
many years. There have been numerous clinical studies conducted to
evaluate the beneficial effects of the alphahydroxy acids (AHAs),
betahydroxy acids (BHAs) and polyhydroxy acids (PHAs) in skincare. The
most often used revitalizing interventions, which minimalise signs of
the natural and photoaging are the chemical peelings. Whereas
polyhydroxy acids (PHAs) are new hydroxyacids generation with the most
popular: gluconolactone, glucoheptanolactone and lactobionic acid.
Their gentle action on skin comes from chemical structure their
molecules, which are bigger and have few hydroxy groups.

Phenolic acids, which are the most important in cosmetic and therapy,
are benzoic acid and cinnamic acid derivatives. They are: salicylic
acid, mandelic acid, rosmarinic acid, coumaric acid, caffeic acid,
gallic acid, chicoric acid and others. These acids play important role
as a biologically active molecules in many therapeutic plant materials.
Very often they cooperate with main compounds in plants. Phenolic acids
have been used in cosmetic and dermatology since ancient times and very
often, for example: salicylic acid and gallic acid. Preparations with
phenolic acids activate epidermis exfoliation proces and at the same
time they prevent skinaging. Spectrum of their act is very wide.

Salicylic acid (SA) is a member of a class of small molecules called
phenolic acids, commonly occuring in vascular plants, as a: ester
derivatives (methyl salicylate), free SA, rarely as glucosides or store
forms. In therapy are used mainly methyl salicylate and acethyl
sa-licylate, which have analgesic, anti-inflamma-tory, antipyretic,
antirheumatic, hidrotic properties and they influence on blood
clotting. Application of salicylic acid and its derivatives in cosmetic
is determined by keratolytic, bacteriostatic, antimycotic and
UV-radiation absorbing properties. SA is used as a preservative, UVB
filters ingredient and antiseptic and keratolytic agent. He is also
Jessner’s solution ingredient and is used in dermatological
peels. He sooths skin damage determined by UV-excess, provide new
treatment options for a range of conditions, including dry skin and its
variants, acne, “age spots” and actinic keratoses,
warts and wrinkles. But for a some group of people using SA and its
derivatives may be harmfull, even danger, because of allergy.

Mandelic acid naturally is presented in sweet almonds. Its therapeutic
possibilities comes from its chemical structure. Do not cause skin
irritation and soreness and is very effective in cosmetic and
therapeutic action. Mandelic acid peelings improve skin condition
especially with such problems as: acne, wrinkles, freckles and chloasma.

Rosmarinic acid is natural, anti-inflammatory compound, isolated from
higher pants. Plant materials which contains rosmarinic acid are used
in therapy and prevention of some diseases. This acid stabilizes
biological membranes, prevents from UV-excess, free radicals, has
antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial effect. He is also
non-specific enzyme inhibitor. Rosmarinic acid is well absorbed from
the skin. All this properties suggest that rosmarinic acid can modulate
stratum corneum barrier function and present skin irritation and aging.
Antiseptic properties of ros-marinic acid come from double bound which
is present in aliphatic chain and its poliphenolic structure.

Plant poliphenolic compounds minimalize cancer risk.

There have been numerous clinical studies conducted to evaluate
possible applications of m-digallic acid, chicoric acid and cinnamic
acid derivatives (4-metoksycinnamic and o-hydroksycinnamic acids). They
are used as UV-filters, aromatic substances and on skin, because of
their stimulating and anti-infla-mmatory properties.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku