Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Seksualność człowieka w podeszłym wieku – możliwości i ograniczenia –

Seksualnoœć człowieka w podeszłym wieku –
możliwoœci i ograniczenia

nr
4(13) Listopad 2005-Styczeń 2006

Seksualnoœć człowieka w podeszłym wieku –
możliwoœci i ograniczenia

Słowa kluczowe: staroœć, starzenie się, seksualnoœć, potrzeby
seksualne, aktywnoœć seksualna, satysfakcja seksualna

Artykuł omawia mity i przekłamania zwišzane z seksualnoœciš ludzi
starych; sygnalizuje współczesne kierunki badań w tym
zakresie. Podstawowym celem autorki jest przedstawienie
problemów dotyczšcych funkcjonowania seksualnego kobiet i
mężczyzn w wieku podeszłym.

Seniors’ sexuality – possibilities
and limitations

Key words: old age, sexuality, sexual needs, sexual activity, sexual
satisfaction

Article describes myths and misunderstanding connected to
seniors’ sexuality; signalizes current research directions in
this field. A basic author’s target is to present problems
related to female and male sexual functioning at their old age.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku