Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Nowa metoda kontroli wolnych rodników (II) –

Nowa metoda kontroli wolnych rodników (II)

nr
4(13) Listopad 2005-Styczeń 2006

Nowa metoda kontroli wolnych rodników (II)

Analiza układów sterujšcych organizmem człowieka wykazała
jasno, że znane systemy, takie jak centralny układ nerwowy, hormonalny
czy immunologiczny, nie sš w stanie wykonywać wszystkich czynnoœci
spełnianych przez ten organizm – na spełnianie tych funkcji
pozwalajš odkryte niedawno peptydy bogate w prolinę. Gigantyczny układ
sterujšcy, składajšcy się z peptydów siary bogatych w
prolinę, połšczonych z systemami interferonowym, cytokinowym i
„Transfer Factor”, może zaspokoić potrzeby około
200 rodzajów komórek znajdujšcych się w
organizmie człowieka i stanowišcych populację 1017
komórek. Stwierdzenie obecnoœci takiego układu sterujšcego
tłumaczy rolę wolnych rodników w organizmie.

Wolnymi rodnikami nazywamy wszystkie czšsteczki, które
posiadajš niesparowane elektrony, nadajšce im właœciwoœci
paramagnetyczne. W niektórych sytuacjach produkcja wolnych
rodników jest podwyższona, co może uwidaczniać się w
powstaniu miejscowych stanów zapalnych. W warunkach
krańcowych ich produkcja może być tak duża, że organizm nie potrafi ich
usunšć normalnymi metodami. Stan ten, w którym dochodzi do
chaosu metabolicznego, nazywany stresem oksydacyjnym, najczęœciej
doprowadza do œmierci organizmu.

Inhibitory kontrolujšce poziom wolnych rodników można
podzielić na te, które kontrolujš ich produkcję i te,
które usuwajš wolne rodniki lub je neutralizujš. Te ostatnie
nazywamy „scavenger”. Nie sš one produkowane w
organizmie i muszš być dostarczane wraz z pożywieniem. Ich brak
wywołuje cały szereg szkodliwych reakcji oraz powoduje liczne
schorzenia, zwane chorobami przewlekłymi.

New method of controlling free radicals (II)

Analysis of the human communication net-work revealed, that existing
one known to us, are not capable to cover all needs of the living
organism. Central Nervous System together with Hormonal and Immune
systems are too small to cover demand of circa 200 different types of
cells present in 1017
cells population in human. A newly discovered system formed with
proline rich peptides and Interferon, Cytokine networks and Transfer
Factor can fulfill such demands. This powerful network is capable to
satisfy the need of the body requirements and also provide to us
information regarding the role of free radicals in human life.

Free radicals are compounds that on their external orbit has not paired
electrons, giving them paramagnetic properties. When production of the
free radicals is elevated for prolonged period of time, they can induce
local states of inflammation. In extreme situations production of the
free radicals my reach such level, that the organism is not capable to
eliminate them by natural mechanism. This stage is called oxidative
stress. It leads to metabolic chaos frequently ending with the host
death.

Inhibitors called scavengers that neutralize their action can manage
the level of free radicals. The scavengers are not made by the body and
have to be delivered with food. Lack of scavengers in the body is
responsible for many metabolic alterations, called chronic diseases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku