Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zastosowanie cytokinin i izoflawonoidów w kosmetyce i terapii (I) –

Zastosowanie cytokinin i izoflawonoidów w
kosmetyce i terapii

nr
2(11) Maj-Lipiec 2005

Zastosowanie cytokinin i izoflawonoidów w
kosmetyce i terapii

Słowa kluczowe: cytokininy, izoflawonoidy, kosmetyka, terapia,
alantoina, kinetyna, zeatyna, genisteina, daidzeina, biochanina

Cytokininy sš jednš z powszechnie występujšcych grup roœlinnych
hormonów wzrostu, syntetyzowanych przez roœliny, glony,
bakterie i grzyby. Stymulujš wzrost i podziały komórek oraz
wiele procesów anabolicznych. Przede wszystkim aktywujš
kariokinezę, replikację, transkrypcję oraz translację. Ich wpływ
stymuluje transport aktywny przez cytomembrany i osłabia działanie
enzymów rozkładajšcych kwasy nukleinowe i białka oraz
oksydaz i fosfataz. Cytokininy przyspieszajš proces regeneracji
komórek i wydłużajš ich cykl rozwojowy. Właœciwoœci te sš
coraz częœciej wykorzystywane w kosmetyce oraz w terapii
niektórych schorzeń.

Stwierdzono, że jedna z głównych cytokinin, kinetyna, oraz
produkt częœciowej degradacji puryn o właœciwoœciach
cytokininopodobnych – alantoina, opóŸniajš proces
starzenia się skóry, wydłużajš cykl rozwojowy i żywotnoœć
fibroblastów, a skracajš –
keratynocytów.

Zapobiegajš wielu niekorzystnym zmianom skóry, spowodowanym
oddziaływaniem czynników œrodowiska zewnętrznego, np.
wolnych rodników, ultrafioletu itp. Pod wpływem cytokinin
skóra staje się bardziej odporna na działanie
czynników, które powodujš reakcje alergiczne lub
powstawanie stanów zapalnych. Poprawia się także jakoœć
skóry, jej jędrnoœć, elastycznoœć, które zależš
od włókien kolagenowych i elastynowych, oraz następuje
spłycenie zmarszczek. Cytokininy mogš również być
wykorzystane jako potencjalne leki o działaniu przeciwnowotworowym,
immunosupresyjnym i przeciwzapalnym.

Izoflawonoidy, zwane fitoestrogenami, stanowiš jednš z
głównych grup flawonoidów powszechnie
występujšcych w œwiecie roœlin. Od wielu lat flawonoidy sš stosowane w
kosmetyce oraz w terapii niektórych chorób. W
ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie
izoflawonoidami, głównie genisteinš, daidzeinš i biochaninš,
ze względu na ich dużš aktywnoœć estrogenopodobnš, przy znacznie
łagodniejszym działaniu w porównaniu z estrogenami
występujšcymi naturalnie w ustroju człowieka. Najzasobniejsze w
fitoestrogeny sš takie roœliny, jak soja, koniczyna czerwona, lukrecja,
owies, niektóre gatunki fasoli i wškrota azjatycka (Centella
asiatica).

Izoflawonoidy, podobnie jak wiele innych flawonoidów, hamujš
rozwój mikroorganizmów i osłabiajš szkodliwe
działanie nadmiaru ultrafioletu, wolnych rodników, metali
ciężkich oraz innych czynników œrodowiskowych. Intensywnie
stymulujš podziały komórkowe i procesy anaboliczne. Podobnie
jak cytokininy, korzystnie wpływajš na jakoœć kolagenu i elastyny, a
tym samym na stan skóry, opóŸniajšc w ten
sposób jej starzenie się. Wykazujš silne właœciwoœci
antyoksydacyjne i neutralizujšce wolne rodniki, m.in. poprzez aktywację
enzymów: katalaz, peroksydaz, reduktaz i dysmutaz.
Izoflawonoidy działajš także przeciwzapalnie i regeneracyjnie na
komórki skóry oraz innych organów.

Badania prowadzone w ostatnich latach wskazujš na duże możliwoœci
wykorzystania genisteiny oraz zwišzków pokrewnych w
profilaktyce i terapii niektórych chorób
nowotworowych, osteoporozy oraz chorób układu
sercowo-naczyniowego.

Cosmetical and therapeutical usage of cytokines and
isoflavonoids

Key words: cytokines, isoflavonoids, cosmetics, therapy, allantoin,
kinetin, zeatin, genistein, daidzein, biochanin

Cytokines are one of the common classes of vegetable hormones produced
by plants, bacteria and fungi, which intensively promote
cell’s growth and replication and many anabolic processes.
They activate kariokinesis, replication, transcription and translation.
Under their influence active transport across cytomembranes is
activated and activity of enzymes which break proteins and nucleic
acids down and phosphatases and oxidases is getting weaker. Cytokines
accelerate cell regeneration and elongate their evolutional cycle.
Recently these properties are more frequently used in cosmetics and in
some therapies. It turned out that kinetin (one of the most important
cytokine) and allantoin (product of partial purines’
degradation with cytokines-like properties) delay skin aging processes,
elongate developing cycle and vitality of fibroblasts but shorten
vitality of keratinocites and their developing cycle. They prevent also
many unfavorable skin changes which were caused by damaging action of
environmental factors, for example: free radicals, UV-excess etc. Under
influence of cytokine skin becomes more resistant for allergic and
inflammatory factors; skin’s quality improves, especially its
firmness and flexibility which depend on collagen and elastin fibers
and the result of this is reduction in wrinkles. Nowadays in some
medical cases cytokines can be used as a potential anti-cancer,
immunosupressory and anti-inflammatory drug.

Isoflavones called phytoestrogens are one of major group of flavones
commonly occurs in plants. For many years flavonoids were used in
therapy and cosmetology. Recently we can note considerably interest in
flavonoids, especially genistein, daidzein and biochanin because of
their estrogenic properties but they act more gently than human
estrogens. The major sources of phytoestrogens are: soy, red clover,
liquorice, oats, some phaseolus species and centella asiatica.
Isoflavonoids, like many others flavonoids inhibit development of
microorganisms and weaken harmful effects of UV-radiation excess, free
radicals, heavy metals and other environmental factors. They
intensively stimulate cell’s replication and anabolic
processes. Like cytokines they have a positive influence on skin
quality, proteins: collagen and elastin and like them they delay skin
ageing. They show strong antioxidant properties and they neutralize
free radicals through enzyme activation: catalases, peroxidases,
reductases and dismutases. Isoflavonoids act also antyinflammatory and
regenerate skin and other tissues cells. Researches taken last years
indicate great possibilities for using genistein (major isoflavonoid
agent) and allied substances in prevention and therapy of some
diseases: cancer, osteoporosis and cardiovascular diseases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku