Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Starość i starzenie się w life-span oraz tradycyjnej koncepcji rozwoju (II) –

Staroœć i starzenie się w life-span i tradycyjnej
koncepcji rozwoju (II)

nr
2(11) Maj-Lipiec 2005

Staroœć i starzenie się w life-span i tradycyjnej
koncepcji rozwoju (II)

Słowa kluczowe: staroœć, Uniwersytet Trzeciego Wieku, jakoœć życia,
przemoc, formy przemocy, konsekwencje przemocy, bezbronnoœć, możliwoœci
przeciwdziałania bezbronnoœci

Artykuł ma na celu ukazanie możliwoœci poznawczych ludzi starych i
zaprezentowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako jednej z form
stymulacji rozwoju poznawczego. Przedstawia również problem
przemocy wobec człowieka w wieku podeszłym; skalę zjawiska, formy
przemocy i jej konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem
przemocy rodzinnej. Autorka zasygnalizowała też możliwoœci
przeciwdziałania poczuciu bezbronnoœci ludzi starych.

Old age and aging in life-span and traditional evolution
concept (II)

Key words: senility, Third Age University, quality of life, violence,
forms of violence, consequences of violence, defenselessness,
possibilities to counteract defenselessness

A target of this article is to show cognitive possibilities of elderly
people and to present Third Age University as a form of stimulation of
cognitive development. An article shows also a problem of violence
against elderly people; a scale of this fact; forms of violence and its
consequences with particular regard of violence in family. The author
informed also about possibilities of counteracting elderly people
defenselessness.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku