Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Anti-aging: podstawy przeciwdziałania starzeniu się –

Anti-aging: podstawy przeciwdziałania starzeniu się

nr
2(11) Maj-Lipiec 2005

Anti-aging: podstawy przeciwdziałania starzeniu się

Autor przedstawia główne i najbardziej rozpowszechnione
teorie dotyczące procesu starzenia się – poznanie jego
mechanizmów w konsekwencji pozwala na zastosowanie
odpowiedniej metody przeciwdziałania temu procesowi.

Genetyczna teoria starzenia się koncentruje się na danych dotyczących
czasu prawidłowego funkcjonowania organizmu, zaprogramowanych w kodzie
genetycznym i zawartych w DNA człowieka. Jedną z najnowszych teorii
mówiących o destrukcji genów jest teoria
telomerowa. Teorię neuroendokrynową jako pierwszy opisał Vladimir
Dilman, a wolnorodnikowa teoria starzenia się została rozwinięta przez
Denhama Harmana z Uniwersytetu w Nebrasce w 1956 r. Teorię membranową
opisał Imre Nagy z Uniwersytetu w Debreczynie. Stwierdził on, że wraz z
wiekiem obniża się zdolność komórek do przenoszenia
związków chemicznych, a ponadto osłabieniu ulega
przewodnictwo cieplne i elektryczne, co w efekcie prowadzi do starzenia
się całego organizmu. Teoria ograniczeń, zwana teorią Hayflicka, opiera
się na stwierdzeniu, że każda komórka może podzielić się
ściśle określoną liczbę razy. U podstaw mitochondrialnej teorii
starzenia się leży hipoteza, że w miarę upływu czasu praca
mitochondriów komórkowych staje się coraz mniej
wydajna. Ostatnią z opisanych jest teoria wiązań krzyżowych, odnosząca
się do procesów glikozylacji i bezpośrednio związana z
glikacyjną teorią starzenia się.

Niektóre z przedstawionych teorii stanowią rozwinięcie bądź
uzupełnienie innych. Procesy starzenia się jawią się jako rezultat
równoczesnego zaistnienia i zadziałania wielu
różnych czynników, opisywanych przez
różne z wymienionych teorii.

Uwzględnienie złożoności i różnorodności
czynników wywierających wpływ na proces starzenia się oraz
zastosowanie odpowiednich procedur może przyczynić się do spowolnienia
tego procesu. Objawy i zaawansowanie starzenia się, jak
również efektywność zastosowanej metody jego spowalniania,
mogą być mierzone przy użyciu biomarkerów –
biologicznych wskaźników (markerów) starzenia się.

Anti-aging actions – basics

Author outlines some of the most widely accepted and major theories of
the causes of aging. It is important to know the cause(s) of aging,
because as with treating any disease one must first understand the
problem, so that afterward the precise remedy can be applied.

The DNA and Genetic Theories focuses upon the encoded programming
within our DNA. One of the most recent theories regarding gene damage
has been the Telomerase Theory of Aging. The Neuroendocrine Theory of
Aging was first described by professor Vladimir Dilman and The Free
Radical Theory of Aging was developed by Denham Harman, at the
University of Nebrasca in 1956. The Membrane Hypothesis of Aging was
first described by professor Imre Nagy of Debrecen University, Hungary.
It states that, it is the age related changes of the cells ability to
transfer chemicals, heat and electrical processes that impair it. The
Hayflick’s Limit Theory of Aging suggests that the human cell
is limited in the number of times it can divide. Another one described
in this work is The Mitochondrial Decline Theory of Aging, which is
based on the statement „as we age the mitochondria become
less efficient, fewer in number and larger”. The last one is
The Cross-Linking Theory of Aging, which is also referred to as The
Glycosylation Theory of Aging. In this theory, it is the binding of
glucose to protein, that causes various problems.

Some of these theories of aging may be a result of other theories. Many
of them are interlinked, in the same complex way the biological
processes of the body and the many factors affecting it are linked.

However, approaching any one or a combination of the following theories
with a specialised treatment protocol will assist the aging problem on
different levels, and help to slow down and eradicate some of the
so-called pi-llars of aging.

The causes and effects of aging, as well as the effectiveness of the
anti-aging treatment, can be measured using biological aging markers,
sometimes abbreviated to biomarkers.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku