Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zarys koncepcji terapeutycznych cellulite –

Zarys koncepcji terapeutycznych cellulite

nr
1(10) Luty-Kwiecień 2005

Zarys koncepcji terapeutycznych cellulite

Defekt estetyczny nazywany „cellulite” jest nie
tylko problemem estetycznym, ale - w niektórych jego
postaciach - także patologiš. Występuje coraz częœciej i u
osób w coraz młodszym wieku, co spowodowane jest
oddziaływaniem wielu czynników, w tym także œrodowiskowych.

Artykuł przypomina definicje i podział cellulite oraz przedstawia te
propozycje korekcyjno-terapeutyczne, które sš poparte
długoletnimi doœwiadczeniami i dokumentacjš medycznš. Należš do nich:
mezoterapia (intradermoterapia dystrektualna), karboksyterapia,
hydrolipoklazja ultradŸwiękowa, endermologia oraz zabiegi o charakterze
wspomagajšcym, takie jak drenaż limfatyczny, elektrostymulacja
mięœniowa i terapia preparatami doustnymi.

Cellulite - therapeutical concept

Aesthetical defect known as „cellulite” is not only
an aesthetical problem, but in some of its types is a pathology. It
appears more and more often among more and more younger people, which
is a result of interaction of many factors including environmental ones.

The paper reminds a definition and classification of cellulite and
presents options - both - therapeutical and correctional, which are
based on many years of experience and medical documentation. Among them
are: me-sotherapy (distrectual intradermotherapy), carboxytherapy,
ultrasound hydrolipoclasia, endermology and other supplemental
treatments like lymphatic drainage, muscular electrostimulation and
therapy with oral medications.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku