Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Peeling z użyciem kwasu pirogronowego w leczeniu objawów fotostarzenia –

Peeling z użyciem kwasu pirogronowego w leczeniu
objawów fotostarzenia

nr
1(10) Luty-Kwiecień 2005

Peeling z użyciem kwasu pirogronowego w leczeniu
objawów fotostarzenia

Wprowadzenie: Kwas pirogronowy (CH3-CO-COOH) jest alfa-ketokwasem,
który jest używany jako substancja aktywna w peelingach
chemicznych o œredniej intensywnoœci, stosowanych w leczeniu fazy
zapalnej tršdziku, blizn tršdzikowych œredniego stopnia, tłustej
skóry, rogowacenia słonecznego oraz brodawek.

Celem pracy było okreœlenie skutecznoœci działania i tolerancji 50%
kwasu pirogronowego przez skórę twarzy dotkniętš
fotostarzeniem œredniego stopnia.

Metody: Leczeniem objęto 20 pacjentów, których
poddano czterem sesjom peelingowym z 4-tygodniowymi odstępami między
poszczególnymi zabiegami. Efekty oceniano klinicznie, i
dlatego, aby uzyskać obiektywny obraz działania kwasu pirogronowego na
komponenty barwnikowe skóry, odpowiedŸ w postaci rumienia i
przebarwień była mierzona u wszystkich pacjentów przed i po
leczeniu za pomocš kolorymetru.

Wyniki: Ocena kliniczna po zakończeniu leczenia pacjentów
wykazała wygładzenie skóry, spłycenie drobnych zmarszczek
oraz wyraŸne rozjaœnienie przebarwień (piegów i plam
soczewicowatych). W istocie, chemiczne peelingi powodujš scieńczenie
naskórka i pogrubienie skóry właœciwej. Pacjenci
zgłaszali minimalne objawy dyskomfortu po wykonaniu peelingu lub wcale
nie zgłaszali takich objawów.

Wnioski: Kwas pirogronowy 50%, jako aktywny składnik peelingu
chemicznego, może być stosowany jako efektywna i bezpieczna alternatywa
w leczeniu skóry twarzy dotkniętej procesem starzenia się.

Pyruvic Acid Peels for the Treatment of Photoaging

Background: Pyruvic acid (CH3-CO-COOH), an alfa-keto-acid, has been
recently used as a medium chemical peeling agent in subjects with
inflammatory acne, moderate acne scars, greasy skin, actinic keratosis,
and warts.

The aim of our study was to evaluate the efficacy and tolerability of
50% pyruvic acid on moderately photodamaged facial skin.

Methods: We treated 20 patients with four peeling sessions at 4-week
intervals. We evaluated the patients clinically, and in order to obtain
an objective assessment of the effect of pyruvic acid on pigmentary
components of the skin, erytherna and hyperpigmentation response were
measured in all the patients before and after treatment using a Minolta
Tri-Stimulus Colorimeter H.

Results: The clinical evaluation of the patients after the peeling
sessions demonstrated a smoother texture, less evident fine wrinkles,
and evident lightening of hyperpigmentations (freckles and lentigines).
In fact, chemical peels cause a thinning of the epidermis and a
thickening of the dermis. The patients treated reported very limited or
no discomfort in the postpeel period.

Conclusion: Thus, 50% pyruvic acid peeling can be proposed as a safe
and efficient treatment for moderate facial skin aging.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku