Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Włałciwości chemiczne i biologiczne oraz zastosowanie w leczeniu defektów estetycznych kompleksu PDRN –

Właœciwoœci chemiczne i biologiczne oraz zastosowanie w
leczeniu defektów estetycznych kompleksu PDRN

nr
1(10) Luty-Kwiecień 2005

Właœciwoœci chemiczne i biologiczne oraz zastosowanie w
leczeniu defektów estetycznych kompleksu PDRN

Polidezoksyrybonukleotyd (PDRN) uzyskano dzięki wieloletnim studiom
farmakologicznym i klinicznym. Jest on otrzymywany z
substratów biologicznych, a technika ekstrakcji gwarantuje
uzyskanie sterylnoœci i bezpieczeństwa produktu. Podawany in vivo drogš
domięœniowš pozwala uniknšć natychmiastowej transformacji w wštrobie,
pozostaje w organizmie na dłużej i jest poddawany działaniu
enzymów na poziomie pozakomórkowym, dajšc w ten
sposób poczštek polinukleotydom o coraz mniejszych
rozmiarach: nukleotydom, nukleozydom, zasadom purynowym i pirymidynowym
- które sš lokalnie wykorzystywane przez tkanki. Liczne
badania udokumentowane w literaturze wykazujš, w jaki sposób
bodziec stymulujšcy wzrost, a zarazem zwiększenie aktywnoœci
metabolicznej fibroblastów, jest uzależniony od aktywacji
fizjologicznych systemów metabolizmu. Badanie C. Balduiniego
i wsp. wykazało, że dzięki wzbogaceniu kultur fibroblastów o
PDRN uzyskuje się wzrost fizjologicznej replikacji
komórkowej oraz pobudzenie metabolizmu
komórkowego (a procesy te zachodzš za poœrednictwem
aktywacji receptorów purynergicznych typu A2). Pobudzanie
odnowy fibroblastów i ich aktywnoœci metabolicznej to
podstawowe cechy charakteryzujšce działanie PDRN.

W artykule przedstawiono również doœwiadczenia własne
jednego z autorów w leczeniu za pomocš PDRN (Placentexu)
defektów estetycznych skóry, takich jak rozstępy,
cellulite, objawy starzenia się.

Chemical and biological properties of PDRN complex and
its usage in aesthetical defects treatment

Polydeoxyribonucleotide (PDRN) was created thanks to several years of
pharmacological and clinical studies. It is made from biological
substrats, and extraction technique ensures sterility and safety of
this product. Injected in vivo intramuscularly is not transformed in
hepar immediately, stays longer in a body and is a subject to enzymes
action on extracellular level, giving this way a start to form
polynucleotides with smaller and smaller sizes: nucleotides,
nucleozides, purine and pyrimidine bodies which are locally used by
tissues. Several studies documented in literature are showing how
impulse stimulating growth, and simultaneously increase of fibroblasts
metabolic activity depending on activation of metabolism physiological
systems. Studies of Balduini and others showed that thanks to
incorporating PDRN into fibroblasts cultures there is noticeable
increase of physiological cell replication and stimulation of cellular
metabolism (those processes are possible thanks to stimulation of
purinergistic receptors - type A2). A stimulation of fibroblasts
renewal and their metabolic activity are two characteristic features
for PDRN. In this work authors are also presenting their own experience
using PDRN (Placentex) in treatment of aesthetical skin defects like
stretch marks, cellulite and aging symptoms.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku