Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Możliwości wykorzystania surowców roślinnych o działaniu adaptogennym w celu łagodzenia stresu

Możliwoœci wykorzystania roœlinnych surowców
o działaniu adaptogennym w celu łagodzenia stresu

nr 4(9)
Listopad 2004 - Styczeń 2005

Możliwoœci wykorzystania roœlinnych surowców
o działaniu adaptogennym w celu łagodzenia stresu

Słowa kluczowe: stres, odpowiedŸ obronna, roœliny o działaniu
adaptogennym

Krótkotrwałe lub przewlekłe narażenie na stres (nadmierny
wysiłek, niedożywienie, niedobory snu, hałas, goršco, zimno, czynniki
chemiczne itd.) powoduje wymierne zmiany immunologiczne, enzymatyczne i
hormonalne w organizmie. W latach 50. badacze rosyjscy uznali, że
istniejš roœliny o właœciwoœciach adaptogennych, które
tworzš swoistš klasę regulatorów metabolizmu wzmagajšcych
zdolnoœci organizmu do przystosowywania się do œrodowiska. Badania
naukowe wykazały, że roœlinne adaptogeny sš w stanie przeciwdziałać
niekorzystnemu wpływowi stresu na organizm. Zawarte w nich substancje
aktywne wpływajš na procesy regulacyjne w organizmie wspólne
dla wszystkich tkanek wprzęgniętych w regulację homeostazy. Pod
względem chemizmu można podzielić je na dwie główne grupy:
terpenoidy i składniki o budowie aromatycznej (lignany, i pochodne
fenyletanu i fenylpropanu).

Potential application of herbal adaptogens for
alleviating stress

Key words: stress, adaptive response, plant adaptogens

Acute or chronic exposure to stress (excessive exercise, malnutrition,
sleep deprivation, noise, heat, cold, chemicals etc.) results in
measurable immunological, enzymatic and hormonal changes. In the 50.
Soviet researchers stated there are plants which have adaptogenic
properties. They constitute a new class of metabolic regulators
increa-sing the ability of the organism to adapt to environment.
Scientific investigation showed plant adaptogens can counteract
destructive effects of stress. Active ingredients of adaptogens are
directed towards regulatory systems which are common for all tissues
involved in the regulation of homeostasis. They can be divided into two
main groups: terpenoids and aromatic compounds (lignans, phenylethane
and phenylpropane derivatives).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku