Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Czy można uniknąć następstw starzenia się mózgu?

Czy można uniknšć następstw starzenia się
mózgu?

nr 4(9)
Listopad 2004 - Styczeń 2005

Czy można uniknšć następstw starzenia się
mózgu?

Słowa kluczowe: starzenie się mózgu, plastycznoœć
mózgu, sprawnoœć poznawcza, strategie wspierania sprawnoœci
poznawczej

Pogorszenie funkcji kognitywnych jest ważnš przyczynš utraty sprawnoœci
człowieka. Jednak tempo rozwoju zaburzeń poznawczych nie jest
równoległe do wieku metrykalnego. Różnicowe
rozpoznanie typu upoœledzenia pamięci (AAMI, MCI, demencja) pozwoli na
zastosowanie odpowiednich strategii wspierania sprawnoœci poznawczej
mózgu z uwzglę-dnieniem modyfikowalnych czynników
ryzyka rozwoju otępień.

Is brain aging to be avoid?

Key words: brein aging, plasticity of brain, cognitive efficiency,
strategies of improvement of cognitive efficiency

Deterioration of cognitive functions is a very important reason of
lossing human efficiency. However tempo of cognitive disturbances
evolution isnŐt paralled to calendar age. Differential diagnosis of
memorial deterioration type (AAMI, MCI, Dementia) make possible using
application strategies of cognitive efficiency brain improvement with
notation of modified factors of dementia development risk.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku