Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Endokoagulacja żył powierzchownych i teleangiektazji kończyn dolnych z użyciem lasera 808 nm

Endokoagulacja żył powierzchownych i teleangiektazji
kończyn dolnych z użyciem lasera 808 nm

nr 3(8)
Sierpień - PaŸdziernik 2004

Endokoagulacja żył powierzchownych i teleangiektazji
kończyn dolnych z użyciem lasera 808 nm

Wstęp: Lasery 808 nm sš powszechnie stosowane w fotosklerotyzacji
teleangiektazji przez skórę. Przedstawione badanie służy
ocenie skutecznoœci i bezpieczeństwa fototermokoagulacji wewnštrz
œwiatła naczynia w leczeniu teleangiektazji kończyn dolnych odpornych
na skleroterapię, u osób z fototypem III-IV.

Materiał i metody: Pięć pacjentek z teleangiektazjami kończyn dolnych
(0,3-1 mm) zostało poddanych zabiegowi na dwóch
różnych obszarach kończyn dolnych, z zastosowaniem lasera
diodowego 808 nm połšczonego ze œwiatłowodem optycznym.
Œwiatłowód o œrednicy 200 µm, znajdujšcy się w
strzykawce bez tłoczka o pojemnoœci 5 ml, został wprowadzony w naczynia
za pomocš igły o œrednicy 25 G. Skóra została schłodzona
lodem i zmrożonym żelem (2-4źC). Stosowane dawki to 5-8 W przez czas
250-500 ms na każdym segmencie ektazyjnym o długoœci 2 mm. Zabieg był
dokuczliwy, ale tolerowany przez pacjentki. Przeprowadzono od 1 do 2
zabiegów w odstępie 4 tygodni.

Wyniki: Kontrole odbywały się w 7., 30. i 90. dniu po zabiegu. Po
trzech tygodniach od zabiegu u wszystkich pacjentek widoczne było
rozjaœnienie o 50-75%, ze skutkami ubocznymi w postaci rumienia, małych
strupów i minimalnych przebarwień. Nie zaobserwowano
infekcji, efektu „matting” ani blizn.

Wnioski: Użycie lasera 808 nm do koagulacji wewnštrz œwiatła naczyń
znajdujšcych się na kończynach dolnych, wykazujšcych odpornoœć na
zabieg skleroterapii, dały rozjaœnienie o 50-75%, co wskazuje na
skutecznoœć i bezpieczeństwo badanej metody.

Endocoagulation of superficial veins and lower limbs'
telangiectasias by laser (808 nm)

Introduction: Lasers 808 nm are widely used in photosclerosis of
teleangiectasies through skin. Presented research was performed to
evaluate an efficacy and safety of photothermocoagulation inside of
vessel during a treatment of lower limbs' teleangiectasies resistant to
sclerotherapy among patients with skin phototype III and IV.

Material and methods: Five female patients with lower limbs'
telangiectasias (0.3-1 mm) was treated with diode laser 808 nm combined
with optical photowire on two different regions of lower limbs.
Photowire with diameter 200 micrometers placed in syringe without
piston was inserted into telangiectasias by needle with diameter 25 G.
Skin was previou-sly chilled with ice and frozen gel (2-4źC). Doses of
5-8 W during 250-500 ms on every telangiectasias' segment 2 mm long
were used. Procedure was painful but tolerated by patients. 1-2
procedures were performed du-ring 4 weeks.

Results: Control examination was performed 7, 30 and 90 days after
procedure. After 3 weeks from the treatment visible skin clarification
was observed (by 50-75%) with some side effects like erythema, small
crusts and minimal hiperpigmentations. No infections, "matting" effect
or scars were seen.

Conclusion: Using laser 808 nm to perform coagulation inside lower
limbs' vessels being resistant to sclerotherapy brought a skin
clarification (50-75%) what indicates an efficacy and safety of this
method.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku