Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Diagnostyka instrumentalna cellulite

Diagnostyka instrumentalna cellulite

nr 3(8)
Sierpień - PaŸdziernik 2004

Diagnostyka instrumentalna cellulite

Słowa kluczowe: panikulopatia, zaburzenia mikrokršżenia, diagnostyka
instrumentalna

Zmiany dotyczšce tkanki podskórnej mogš mieć charakter
czysto kosmetyczny (lokalny nadmiar tkanki tłuszczowej) lub/i charakter
zaburzeń funkcjonalnych (PEFS), powstajšcych na bazie zaburzeń
mikrokršżenia.

Diagnoza oparta na obrazie klinicznym jest stosunkowo łatwa dopiero w
póŸnej fazie procesu degeneracyjnego, poczštkowe jego etapy
sš bardzo trudne do oceny.

Diagnostyka instrumentalna jest obiektywna, pozwala na ocenę
różnicowš, jakoœciowš, okreœlenie stopnia zaawansowania
procesu zmian oraz ewentualnie ocenę efektów terapii.

W artykule omówiono termografię kontaktowš z zastosowaniem
ciekłych kryształów, termografię iloœciowš z użyciem
komputera, fotopletyzmografię w podczerwieni, laserowo-dopplerowski
pomiar ukrwienia, wideokapilaroskopię z sondš optycznš oraz
ultrasonografię.

Instrumental diagnostics in cellulite

Key words: panniculopathy, microcirculation disorders, instrumental
diagnostic

Changes in subcutaneous tissue can be strictly cosmetic (local excess
of adipose tissue) or/and functional disorders (PEFS) based on poor
microcirculation. Diagnose based on clinical picture is mostly easy in
the late phase of degenerating process, early stages are difficult to
diagnose.

Instrumental diagnostic is objective. It allows to diagnose
differentially and qualitatively. Also permits to evaluate a stage of
the process and an efficacy of the therapy.

Presented work describes high performance contact thermography,
quantitative thermography using computer, pulsating infrared
photopletyzmography, laser-Doppler flowmetry, videocapillaroscopy with
optic searcher and ultrasonography.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku