Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zastosowanie masażu w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej

Zastosowanie masażu w medycynie estetycznej i chirurgii
plastycznej

nr 4(5)
Listopad 2003 -Styczeń 2004

Zastosowanie masażu w medycynie estetycznej i chirurgii
plastycznej

Słowa kluczowe: masaż leczniczy, specjalistyczne metody masażu, masaż a
medycyna estetyczna

Artykuł dotyczy optymalnego zastosowania specjalistycznych metod masażu
w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej. Masaż jest jednš z
fizykalnych metod stosowanych w medycynie, a odpowiedni
dobór jego technik pozwala nam na optymalne wykorzystanie go
w celach diagnostycznych, dla przygotowania do wybranych
zabiegów oraz rewitalizacji po ich wykonaniu. Masaż wspomaga
efekty zabiegów, przedłużajšc czas ich pozytywnego wpływu na
estetykę ciała. Artykuł ukazuje także różnorodnoœć metod
masażu jakimi może się posługiwać dyplomowany masażysta. Przedstawia,
po raz pierwszy na łamach pisma medycznego, możliwoœci i efekty
współpracy lekarzy i masażystów podczas terapii.

Massage in aesthetic medicine and plastic surgery

Key words: therapeutic massage, specialist method of massage, massage
and aesthetic medicine

Article concerning application of specialist method of therapeutic
massage in aesthetic medicine and plastic surgery. Massage is one of
the basic physical method applied in medicine. The appropriate
selection of massage technique allow us for optimal use in diagnostic,
preparatory mathod before and revitalization method after medical
intervention. Mas-sage maintain the effect of medical intervention,
extends time of possitive influence on body's aesthetics. The article
appear diversity of applieded methods by massage therapist. For the
first time article in medical magazine come out the possibility and the
positive effects of collaboration between physician and massage
therapists during therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku