Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Znaczenie diety proteinowej w medycynie estetycznej (I)

Znaczenie diety proteinowej w medycynie estetycznej (I)

nr 4(5)
Listopad 2003 -Styczeń 2004

Znaczenie diety proteinowej w medycynie estetycznej (I)

Słowa kluczowe: dieta, białka, aminokwasy, zrównoważona
dieta, nadwaga, otyłoœć, diety odchudzajšce, otyłoœć miejscowa,
niedożywienie starcze, brak apetytu, proteinoweœrodki dietetyczne

Tzw. dieta proteinowa stosowana przy nadwadze i miejscowej otyłoœci
znów powraca do łask, chociaż mówi się o niej
jeszcze szeptem. Zasługuje natomiast na uwagę z punktu widzenia
medycznego jako metoda prawidłowa i skuteczna. Wyniki badań
niedoborów składników odżywczych w wieku
dojrzałym wykazujš w przeważajšcej częœci energetyczne niedobory
białek, powišzane z procesem starzenia się.Przy nadwadze istnieje
możliwoœć szybkiej utraty wagi poprzez zastosowanie
krótkotrwałej wysokobiałkowej diety (3 tygodnie) o niskiej
zawartoœci kalorii (800 kcal). Dane z piœmiennictwa potwierdzajš
skutecznoœć tak opracowanych diet, także z powodu
mechanizmów termogenetycznych fazy trawiennej. Na podstawie
poœrednich pomiarów kalorii wykazano, iż podstawowy koszt
energetyczny jest modyfikowany przy wymienionym typie diety,
restrykcyjnej, lecz krótkotrwałej, przez koszt energetyczny
metabolizmu składników odżywczych (Diet-Induced
Thermogenesis - DIT, co powoduje wzrost masy beztłuszczowej (Fat Free
Mass - FFM ) i utratę masy tłuszczowej (Fat Adipose Tissue - FAT). W
przypadku otłuszczenia w okolicy udowo-poœladkowej efekty diety
proteinowej sš o wiele bardziej widoczne niż w przypadku stosowania
innych diet. Dostarczanie białek u osób w podeszłym wieku
stanowi równowagę dla niedoborów
składników odżywczych, co jest przyczynš niewydolnoœci
organicznych i funkcjonalnych. Stosowanie prawidłowej diety
uzupełniajšcej białkowo-aminokwasowej jest najskuteczniejszym sposobem

zarówno pod względem prewencyjnym, jak i terapeutycznym.

Protein Diet - a meaning in aesthetical medicine (I)

Key words: Diet, proteins, amino acids, balanced diet, overweight,
obesity, weight loss diets, localized obesity, senile malnutrition,
appetite loss, dietetic

supplements with proteins

So called protein diet being used by over-weight people and people with
localized obesity is popular again but a little bit discreetly yet.
This diet should be considered from medical point of view as a method
right and effective. Testing of nutritional supplements levels are
showing mainly a lack of energetic proteins what is caused by aging
process. In case of obesity there is a possibility for a rapid weight
loss by using a short time (3 weeks), high in proteins and low in
calories diet (800 kcal/day). Bibliographic references are proving an
efficacy of these kind of diets mainly because of thermogenetic
mechanisms of digestive phase. Upon indirect calories measurements, it
was proven that during this restricted but short diet basic energetic
cost is being modified by Diet-Induced Thermogenesis (DIT) which causes
increase of Fat Free Mass (FFM) and decrease of Fat Adipose Tissue
(FAT). In cases of obesity in certain regions like thighs and buttocks
an efficacy of this diet is much higher than the other diets. Protein
intake between elderly people can be a key to resolve a problem of
nutritional deficiency which causes organic and functional failure.
Using a supplemental diet, rich in amino acids and proteins is the most
efficient way of dieting in terms of both - prevention and therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku