Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Osteoporoza a suplementacja wapnia i magnezu

Osteoporoza a suplementacja wapnia i magnezu

nr 3(4)
Sierpień-PaŸdziernik 2003

Osteoporoza a suplementacja wapnia i magnezu

Słowa kluczowe: osteomalacja, osteoporoza,
suplementacja, wapń, magnez

W artykule omówiono rolę biopierwiastków, a w
szczególnoœci wapnia, magnezu i fosforu w prawidłowej
budowie i funkcjonowaniu układu kostnego. Wskazano na zależnoœć między
niedoborami Ca i Mg, a chorobami takimi jak osteomalacja i osteoporoza
oraz na rolę suplementacji tymi pierwiastkami zarówno w
zapobieganiu, jak i leczeniu tych chorób.
Omówiono skutecznoœć przyswajania biopierwiastków
z suplementu w zależnoœci od formy chemicznej i
współdziałania z odpowiednimi witaminami.

Osteoporosis and calcium and magnesium
supplementation

Key words: osteomalacia, osteoporosis, supplementation,
calcium, magnesium

The paper presents a role of bioelements, especially calcium,
magnesium, and phosphate in proper structure and functioning of a bone
system. A relation between Ca and Mg deficit and such diseases as
osteomalacia and osteoporosis as well as a role of supplement with
these elements both in prevention and treatment of diseases have been
determined. Efficiency of assimilation of bioelements from a supplement
in dependence on their chemical form and interaction with adequate
vitamins is was described.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku