Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Podstawowe zasady doboru właściwego opatrunku w leczeniu ran

Podstawowe zasady doboru właœciwego opatrunku w leczeniu
ran

nr 3(4)
Sierpień-PaŸdziernik 2003

Podstawowe zasady doboru właœciwego opatrunku w leczeniu
ran

Słowa kluczowe: rana, opatrunki, rana przewlekła,
hydrokoloidy

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych możliwoœci leczenia ran w
Polsce. Autorzy omawiajš podstawowš klasyfikację ran, okreœlajš
warunki, jakie powinien spełniać nowoczesny opatrunek, wskazujš, jak
właœciwie ocenić ranę, aby optymalnie dobrać właœciwy opatrunek.

General principles of choice of proper dressings in wound management

Key words: wound, dressings, chronic wound,
hydrocolloids

The aim of the article was to establish current possibilities of wound
management in Poland. Authors describe a basic classification of
wounds, determine the properties of modern wound dressing and pointed
out how to assess the wound to apply optimal care using a proper wound
dressings.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku