Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Stres a zdrowie układu sercowo-naczyniowego

Stres a zdrowie układu sercowo-naczyniowego

nr 2(3)
Maj-Lipiec 2003

Stres a zdrowie układu sercowo-naczyniowego

Będšc œciœle powišzanym ze stanem zdrowia i życiem
codziennym, stres jest nie tylko przedmiotem badań naukowych, ale także
tematem często poruszanym w dyskusjach. Jest on zjawiskiem wyjštkowo
wieloaspektowym: prosty opis niesie ryzyko uproszczeń. Na przestrzeni
ostatnich lat obserwuje się trend zdobywania coraz większej wiedzy na
temat stresu, szczególnie w aspektach medyczno-estetycznych.
Z biegiem czas mówišc o stresie, przeszliœmy od fazy, w
której jest on prostym czynnikiem ryzyka i występuje w
przebiegu choroby, do fazy, w której odgrywa wiodšcš rolę w
medycynie holistycznej. Jego rola w genezie wszystkich
chorób jest podkreœlana z powodu nieuniknionych konsekwencji
i wpływu na równowagę psychofizycznš podmiotu oraz jakoœć
jego życia. W przedstawionej pracy badaliœmy czynniki ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego też skupiliœmy uwagę na
stresie, zjawisku szeroko rozpowszechnionym w nowoczesnych
uprzemysłowionych krajach. Obecna wiedza na temat struktur
anatomicznych opóŸniajšcych reakcje typu „walka
lub ucieczka” jest kompleksowa; obejmuje biochemiczne i
fizjopatologiczne zmiany będšce następstwem takich reakcji oraz ich
poœredni i bezpoœredni negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.
Współczesne badania zgodnie potwierdzajš, że przewlekły i
powtarzajšcy się stres jest głównym czynnikiem ryzyka w
chorobach serca i naczyń. Wyeliminowanie tego czynnika może być
pożyteczne zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu tych
chorób. Stšd brane sš pod uwagę różne terapie
farmakologiczne i psychologiczne.

Stress and cardiovascular health

Being closely related to health and everyday life,
stress represents a scientifically up-to-date and commonly discussed
topic. Stress is extremely multifaceted: a simple description risks
being actually simplicistic. Know-ledge growth regarding stress,
especially concerning medica-aesthetic relapses, has witnessed an
almost exponential trend during the last years. In this way, we have
passed from a phase in which it was considered as a simple risk factor
in the onset and course of some illnesses, to a phase in which it has
indeed gained a leading role within the medicalholistic field. As a
matter of facts, its importance in the genesis of all diseases can be
undoubtedly underlined, due to the inevitable consequences on the
individual psycho-physical balance and on the quality of life, i.e. the
preferential action fields of our discipline. In this work,
cardiovascular disease risk factors will be examined. Therefore, we
will focus on stress, being a widely spread condition in modern
Industrialised Countries. Thus present-day knowledge on the anatomic
structures deferring the fight-or-flight reaction is summarised,
analysing the biochemical and physiopathological alterations deriving
from such condition and the direct and indirect negative effects on the
cardiovascular system. Modern acquisitions agree that chronic or
repetitive stress conditions represent a primary cardiovascular risk
factor. The removal of this factor can be useful both for the
prophylaxis and therapy of different heart diseases. Therefore,
different pharmachological, psychological and neuromuscolar relaxation
therapeutic approaches will be examined.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku