Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Alkohol poliwinylowy jako nowy syntetyczny wypełniacz niepermanentny –

Alkohol poliwinylowy jako nowy syntetyczny wypełniacz
niepermanentny

nr 2(3)
Maj-Lipiec 2003

Alkohol poliwinylowy jako nowy syntetyczny wypełniacz
niepermanentny

Autorzy oceniali jakoœć i trwałoœć efektów
estetycznych uzyskanych dzięki nowemu zastosowaniu alkoholu
poliwinylowego jako wypełniacza do korekcji ubytków tkanki
miękkiej. Przedstawili wyniki doœwiadczenia przeprowadzonego na grupie
35 pacjentek, u których dokonano korekcji
defektów estetycznych twarzy i dekoltu za pomocš
wstrzyknięcia żelu Bioinblue. Kontrole kliniczne przeprowadzono po 7,
14, 30, 45, 60 i 90 dniach od implantacji. Uzyskany efekt estetyczny
został wysoko oceniony zarówno przez pacjentki, jak i
lekarzy.

Żel Bioinblue cechuje ponadto bezpieczeństwo biologiczne, minimalna
iloœć skutków niepożšdanych i długie utrzymywanie się
uzyskanego efektu - zalety poszukiwanego idealnego wypełniacza.

Polyvinyl alcohol as a new synthetic non permanent filler

The authors evaluated a quality and permanence of
aesthetic effects obtained after using a polyvinyl alcohol as a filler
correcting defects of soft tissue. They presented results of the
research based on 35 female patients. In all cases a correction of
aesthetic defects in face and neck was performed using injectable gel
Bioinblue. Clinical control was performed after 7, 14, 30, 45, 60 and
90 days from implantation. A final result was highly evaluated by both
patients and doctors.

A Bioinblue gel is biologically safe, a number of side effects is
minimal and a final result lasts very long - meaning - it has all
positive features being expected from ideal filler.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku