Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Pokarmy funkcjonalne i wzbogacone

Pokarmy funkcjonalne i wzbogacone

nr 1
(1) Październik 2002

Pokarmy funkcjonalne i wzbogacone

Zależność między żywieniem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem jest jasna
dla wielu ludzi od dawna; została również potwierdzona
naukowo. Mimo postępującego procesu globalizacji dobrze sytuowanych
społeczeństw, ich nawyki żywieniowe i styl życia zachowały daleko idące
różnice. Nowoczesne, industrialne społeczeństwo stale szuka
zdrowotnych systemów w celu podnoszenia jakości życia. Jej
polepszenie może oznaczać także opóźnienie fizjologicznego
procesu starzenia. W miarę jak nauka o żywieniu przechodzi od koncepcji
odpowiedniego do optymalnego odżywiania, tworzone są nowe produkty
żywnościowe, mające charakterystyczne właściwości poprawiania
psychofizycznego samopoczucia człowieka i zmniejszenia ryzyka
niektórych chorób. Istniejące w tym kontekście
pożywienie „przyszłości”, funkcjonalne i
wzbogacone, w różnych kategoriach może spełniać rolę
zdrowego jedzenia, służącego podniesieniu jakości życia. Aby mogła być
zdefiniowane jako funkcjonalne, pożywienie musi spełniać określone
naukowe kryteria. Najbardziej przekonującą definicją funkcjonalnego
pożywienia jest definicja europejska, umieszczająca w tej kategorii
pokarmy należące do codziennej diety, które spożywane w
odpowiednich ilościach, polepszają pewne fizyczne funkcje organizmu,
wywierając korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Pożywienie wzbogacone
natomiast ma spełniać wymagania żywieniowe całej populacji lub
pojedynczych osób, wynikające ze zwiększonego
zapotrzebowania związanego ze specjalnymi warunkami fizjologicznymi.

Functional and enriched food

The relation between alimentation, health and well being has been clear
to large population strata for a long time and has been widely
confirmed by scientific research as well. Despite the ongoing economic
globalization process in the societies of well being, alimentary habits
and life styles have kept different ways of expression. The modern high
technological society is constantly searching for health addicted
systems to handle the need for life quality improvement. Improving life
quality can also mean postpointing the physiological aging process. As
nutritional science is moving from the concept of adequate nutrition to
that of optimal nutrition, new alimentary products are under
development, having the characteristic of improving the psycho-physical
well being and reducing the risk of certain diseases. The foods of the
“recent future”, the so-called functional and
enriched foods become part of this context. Distinguished into
different categories these can have the role of healthy foods to
improve the quality of life. To be defined functional, a food must
comply with special scientific criteria. The most convincing definition
of functional food is the European one, which includes in this category
foods belonging to the usual diet, which, eaten in the right measure,
improve some physiological functions of the organism with beneficial
effects on the person’s health. Enriched foods aim instead at
granting the satisfaction of nutritional requirements in the population
or in single persons according to increased requirements due to special
physiological conditions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku